Imam al-Tirmizi meriwayatkan sepotong hadis yang panjang daripada Rasulullah s.a.w. berkenaan keadaan manusia pada akhir zaman. Baginda bersabda yang bermaksud: “Apabila umatku melakukan 15 perkara, maka mereka akan ditimpa bala”. Ada orang yang bertanya : “Apakah perkara-perkara itu wahai Rasulullah s.a.w.?” Baginda menjawab : 1. Apabila harta negara dibolot oleh satu golongan sahaja. 2. Amanah dianggap peluang untuk mengaut keuntungan duniawi. 3. Membayar zakat dianggap sebagai satu kerugian. 4. Lelaki patuh kepada isteri. 5. Lelaki derhaka kepada ibunya. 6. Mengutamakan kawan. 7. Menjauhkan diri daripada bapa sendiri. 8. Meninggikan suara di dalam masjid (bertengkar dan gelak ketawa duniawi). 9. Pemimpin dipilih daripada kalangan orang yang hina dan jahat. 10.Seseorang dimuliakan kerana kejahatannya. 11.Ramai orang meminum arak. 12.Ramai lelaki yang memakai sutera. 13.Penyanyi perempuan digemari. 14.Alat-alat muzik diminati ramai. 15.Orang yang kemudian daripada umat ini melaknat generasi terdahulu. “Apabila berlaku perkara-perkara ini, maka tunggulah ketibaan angin yang panas ataupun gerhana ataupun suatu perubahan yang besar” (Riwayat al-Tirmizi, no. 2210)
Read more!
Assalamualaikum WRT WBRKTH

Firman Allah dalam surah al-Hujurrat ayat 10 yang bermaksud;
“Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu (yang bertelingkah) itu; dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat". Dari fiman Allah SWT dapat kita fahami bahawa semua umat Islam itu bersaudara tanpa mengira bangsa, warna kulit dan bahasa. Sesungguhnya, umat Islam sebenarnya satu keluarga yang besar dan jika ada kesepaduan disitu, maka akan gerunlah musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam. Saban hari kita selalu di serang melalui pemikiran untuk merosakkan akidah dan akhlak umat Islam. Umat Islam harus sedar akan fenomena ini untuk menegakkan syiar Islam yang telah disebarkan oleh Para Nabi dan Rasul terdahulu. Janganlah kita meletakkan tugas ini kepada orang yang ada background agama sahaja, tetapi perlu dilaksanakan oleh semua umat Islam. Ingatlah dunia dicipta untuk manusia, manusia dicipta untuk akhirat. Wal Allah Hu 'Alam Bi Sawab....

Read more!
1.0 PENDAHULUAN

Dakwah Islamiah bukanlah suatu kegiatan sambilan kerana ia merupakan suatu tanggungjawab yang mesti dilaksanakan oleh umat Islam. Ia perlu dilakukan oleh orang yang berilmu bukan sekadar orang yang berminat atau bersemangat. Seorang pendakwah perlu mengetahui asas-asas ilmu dakwah sebelum ia memasuki dalam dakwah Islamiah itu. Dalam mengetahui asas-asas ilmu dakwah, kita boleh mempelajari manhaj-manhaj dakwah Nabi Muhammad s.a.w, di mana baginda merupakan perintis kepada ilmu dakwah yang boleh diguna pakai sehingga hari ini.

Manhaj-manhaj Nabi Muhammad s.a.w telah banyak diperjelaskan dalam al-Quran dan as-Sunnah. Dalam penjelasan tersebut, banyak menceritakan tentang pendekatan-pendekatan dan kaedah-kaedah yang boleh diaplikasikan untuk menyebarkan mesej-mesej dakwah itu. Namun begitu, masih ramai umat Islam pada masa kini tidak memahami manhaj-manhaj dakwah Nabi Muhammad s.a.w yang telah diperjelaskan untuk diguna pakai pada konteks masa kini. Hal ini berlaku kerana keadaan umat Islam pada masa kini tidak lagi menghayati ajaran Islam itu dengan sebaik mungkin dan mungkin ramai telah terpengaruh dengan budaya barat yang sememangnya telah tersimpang jauh dari ajaran Islam.

Dalam menghadapi situasi ini, kita sebagai umat Islam perlu mempelajari manhaj-manhaj dakwah Nabi Muhammad s.a.w khususnya di Madinah yang boleh diaplikasikan dalam konteks masa kini. Hal ini kerana seruan dakwah adalah menjadi tanggungjawab kepada setiap umat Islam seperti dalam firman Allah (SWT) dalam surah ali-Imran ayat 104 :

Maksudnya:
“dan hendaklah ada di antara kamu satu puak Yang menyeru (berdakwah) kepada kebajikan (mengembangkan Islam), dan menyuruh berbuat Segala perkara Yang baik, serta melarang daripada Segala Yang salah (buruk dan keji). dan mereka Yang bersifat demikian ialah orang-orang Yang berjaya”. (Surah ali-Imran, 3:104)

Dalam kertas kerja ini akan menerangkan tentang manhaj-manhaj dakwah Nabi Muhammad s.a.w di Madinah dan cabaran-cabaran dakwah pada masyarakat masa kini oleh pendakwah dalam meneruskan usaha ini.

1.3 Literature Review / Kajian Kepustakaan

Di dalam rencana yang ditulis oleh Syamsul Bahri Andi Galigo (1998) yang bertajuk “Pendekatan Dakwah Terhadap Non Muslim Mengikut Perspektif Sirah Nabawiah” menjelaskan metode-metode dakwah Nabi Muhammad s.a.w yang telah baginda cetuskan di Makkah dan Madinah. Rencana ini menjelaskan secara terperinci bagaimana baginda berhadapan dengan umat pada masa itu yang terdapat pelbagai cabaran, rintangan dan dugaan yang perlu baginda lalui. Namun, kebijaksanaan baginda dalam berdakwah menghasilkan manhaj-manhaj dakwah yang boleh diaplikasikan pada masa kini yang bersesuaian. Penjelasan yang diutarakan dengan membawa kisah-kisah dapat menguatkan lagi pemahaman kepada pembaca.

Di dalam tulisan “Dakwah Nabi Muhammad s.a.w di Madinah” oleh Roziah Sidek (2002) menjelaskan strategi dan hikmah penghijrahan baginda, memahami latar belakang masyarakat kota Madinah menjelang penghijrahan baginda ke kota tersebut, menyebut langkah-langkah awal baginda di Madinah dan menjelaskan perkembangan dakwah Islam yang berlaku selepas Sahifah Madinah. Namun begitu, tulisan ini tidak menjelaskan secara terperinci manhaj-manhaj dakwah baginda. Tulisan ini banyak menjelaskan bagaimana terjadinya satu perkara itu berdasarkan keperluan pada masa itu.

Di dalam kertas kerja yang bertajuk “Metode Dakwah Nabi Muhammad s.a.w:Satu Pendekatan Teori dan Praktikal Kepada Belia Masa Kini” oleh Shahrulanuar bin Mohamed, Nooraini Sulaiaman, Mahadi Abu Hassan & Norliah Kudus (2007) menjelaskan memahami metode dakwah Nabi Muhammad s.a.w adalah tugas utama yang perlu diambil perhatian khususnya kepada pendakwah pada zaman sekarang. Pemahaman yang jelas terhadap metode-metode dakwah yang telah diperjelaskan adalah penting bagi menghadapi cabaran-cabaran kerenah remaja mahupun belia pada alaf baru ini. Kertas kerja ini menerangkan secara umum metode. Namun begitu, kertas kerja ini tidak menjelaskan manhaj-manhaj yang dakwah Nabi Muhammad s.a.w dicetuskan di Makkah atau Madinah.


2.0 GAMBARAN KOTA MADINAH SEBELUM PENGHIJRAHAN NABI MUHAMMAD S.A.W

Madinah merupakan sebuah kota bagi sebuah masyarakat majmuk. Dari sudut etnik, ia terdiri daripada etnik Arab dan etnik Yahudi. Orang Yahudi terdiri daripada tiga kabilah, iaitu Qainuqa’, al-Nadir dan Quraizah. Antara kabilah-kabilah ini tidak aman kerana adanya perbalahan dan rebutan antara mereka. Manakala di kalangan orang Arab pula terdiri daripada beberapa suku kaum, seperti Khazraj dan Aus. Keadaan mereka sentiasa bermusuhan, sama ada antara etnik dan kabilah atau suku kaum. Orang Arab Madinah samalah dengan orang Arab lain, menganuti kepercayaan keberhalaan, memuja dan menyembah patung-patung berhala (Ab Aziz Mohd Zin, 2001:57).

Sebelum penghijrahan Nabi Muhammad s.a.w ke Madinah, Islam telah diketahui oleh penduduk Madinah dan ramai telah memeluknya. Hubungan sesetengah orang Madinah dengan Nabi Muhammad s.a.w di Makkah sejak beberapa tahun sebelum hijrah menyebabkan agama ini tidak dikenali dan disebarkan di Madinah. Walaupun sebelum hijrah, Islam tidak asing lagi bagi penduduk Madinah.

3.0 MANHAJ-MANHAJ DAKWAH NABI MUHAMMAD S.A.W DI MADINAH

Manhaj-manhaj dakwah Nabi Muhammad s.a.w di Madinah bertujuan untuk membina keyakinan dengan apa yang akan baginda sampaikan. Nabi Muhammad s.a.w merupakan Rasul utusan Allah (SWT) yang akan membawa masyarakat Madinah ke jalan yang benar melalui pendekatan-pendekatan seperti yang dinyatakan.


3.1 Manhaj Tarbiyyah

Pendekatan ini adalah pendekatan pendidikan dilakukan oleh Nabi s.a.w kepada mereka yang sudah menerima lslam, kerana didikan yang kukuh akan menjadikan mereka tidak mudah dipengaruhi oleh pihak musuh. Dengan wujudnya sahsiah yang mantap, ia boleh mempengaruhi orang luar untuk mengikuti jejak mereka. Di sinilah letaknya kepentingan manhaj pendidikan ini bagi membangun manusia contoh yang boleh mempengaruhi orang luar menerima lslam secara mudah dan senang hati.

Dalam sejarah lslam dinyatakan beberapa tempat yang pernah dijadikan lokasi pendidikan yang dilaksanakan secara langsung oleh Nabi atau oleh sahabat dengan arahan Nabi. Di antara ialah:

1. Membina masjid
Pembinaan masjid sebagai perkara pertama yang Nabi Muhammad s.a.w lakukan di Yathrib jelas menggambarkan kepentingan institusi masjid tersebut dalam menegakkan syiar Islam yang selama ini diperangi. Ia boleh berperanan besar dalam menyatukan akidah umat Islam. Pembinaan masjid juga membuktikan bahawa seluruh ibadat dalam Islam adalah menjurus kepada pembersihan jiwa, pemurnian akhlak, pengukuhan ikatan antara sesama Islam terutamanya dalam hal bantu-membantu dan ketakwaan.

Masjid yang didirikan di Yathrib asalnya adalah tempat menjemur kurma yang dimiliki oleh dua orang anak yatim bernama Sahl dan Suhayl. Pembinaan masjid ini turut menyaksikan penglibatan Nabi Muhammad s.a.w apabila baginda bersama-sama mengangkut labin (Batu-bata) yang digunakan untuk membina bangunan masjid. Atap masjid pula dibuat daripada daun pelepah tamar dan tiangnya dari pelepah tamar yang keras (Roziah Sidek, 2002: 145).
Masjid ini menjadi pusat kepada segala aktiviti umat lslam pada masa itu. Masjid yang di bina telah dijadikan sebagai pusat pengajian lslam yang dipimpin secara langsung oleh Nabi s.a.w yang diberi nama al-Suffah.

Al-Suffah ketika itu menjadi Pusat Dakwah dibina dengan tujuan untuk melatih para pendakwah yang nantinya akan menjadi mujahid dakwah di pelbagai kawasan yang telah menerima lslam. Nabi s.a.w sendiri sebagai tenaga pengajarnya. di samping itu di bantu oleh sahabat-sahabat yang dianggap lebih senior yang juga mendapat pendidikan secara langsung dari Nabi s.a.w. Di antara mereka yang menjadi pembantu Nabi s.a.w sebagai tenaga pengajar ialah Abdullah bin Said bin al-As, Ubaidah bin Samit, Ubaydah bin Kaab dan lain-lain. Bahkan di antara pengajarnya adalah tawanan Perang Badr yang mempunyai kepakaran tertentu yang dijadikannya sebagai tebusan (Syamsul Bahri Andi Galigo, 1998:29).

Kesungguhan Nabi Muhammad s.a.w membina masjid ini bukan semata-mata ingin mewujudkan satu tempat yang khusus untuk ibadat sahaja. Sebenarnya masjid ini juga turut dijadikan sebagai tempat umat Islam menerima ajaran Islam, tempat pertemuan umat Islam, tempat mengatur urusan pentadbiran, tempat tinggal golongan yang tidak mampu, tempat membincangkan strategi peperangan, tempat bermesyuarat dan tempat menerima perwakilan asing.

2. Mempersaudarakan antara golongan Muhajirin dengan golongan Ansar
Nabi Muhammad s.a.w memandang penting aspek persaudaraan antara golongan Muhajirin dengan golongan Ansar. Ia merupakan satu manifestasi keadilan Islam dari segi akhlak kemanusiaan. Satu hal yang perlu dilihat di sini ialah Muhajirin menghadapi masalah persoalan ekonomi dan sosial. Mereka tiba di Madinah tanpa memiliki apa-apa harta. Penghijrahan golongan Muhajirin boleh melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi di Yathrib. Namun ia agak susah untuk dilakukan memandangkan kegiatan ekonomi di Yathrib lebih berasaskan pertanian dan penternakan. Ini jelas sekali berbeza dengan kegiatan ekonomi mereka di Makkah sebelum ini yang lebih tertumpu pada kegiatan perdagangan. Nabi Muhammad s.a.w sedar bahawa keadaan golongan Muhajirin ini boleh dibantu oleh golongan Ansar yang kaya dengan hasil pertanian, harta dan pertukangan mereka (Roziah Sidek, 2002:146).

Sorotan ke atas sirah Nabi Muhammad s.a.w membuktikan bahawa golongan Ansar benar-benar memperlihatkan contoh pengorbanan yang amat mulia. Antara bentuk pengorbanan dan bantuan Ansar ialah mereka mencadangkan kepada Nabi Muhammad s.a.w agar membahagikan pokok kurma mereka kepada golongan Muhajirin. Namun Nabi Muhammad s.a.w menyarankan agar pokok kurma itu diusahakan oleh golongan Ansar dan mereka boleh membahagikan hasilnya kepada golongan Muhajirin. Alasan yang Nabi Muhammad s.a.w berikan ialah tenaga golongan Muhajirin lebih diperlukan untuk dakwah dan jihad.

Golongan Ansar ini juga dikatakan sanggup menawarkan salah seorang isteri mereka kepada golongan Muhajirin. Ini berlaku antar Sa’d bin al-Rabi’ dari golongan Ansar dengan Abd Rahman bin’Awf dari golongan Muhajirin. Sa’d dilaporkan mempunyai dua orang isteri dan beliau menawarkan salah seorang dari isterinya kepada Abd Rahman bin ‘Awf dan Abd Rahman bin ‘Awf sendiri membuat pilihan yang mana satu lebih disukainya. Walaupun golongan Ansar ternyata menawarkan bantuan yang tidak bernilai harganya, ini tidak bermakna golongan Muhajirin tidak berusaha langsung.

Menurut catatan Ibn Sa’d dan al-Baladhuri persaudaraan ini terjalin antara 90 orang iaitu 45 dari golongan Muhajirin dan 45 dari golongan Ansar. Persaudaraan ini memberi hak untuk tolong-menolong antara kedua-dua golongan. Sebagai contoh, dalam menyelesaikan masalah kehidupan sama ada pertolongan berbentuk kebendaan atau nasihat sehingga membenarkan mereka saling mewarisi harta walaupun tidak mempunyai hubungan kekeluargaan. Namun hak perwarisan harta terbatal dengan turunnya ayat 75 surah al-Anfal. Walau bagaimanapun, Ibn ‘Abbas melaporkan bahawa hak dalam bentuk bantuan, pertolongan dan nasihat masih kekal (Roziah Sidek, 2002:147).

3. Sahifah Madinah (Piagam Madinah)
Tiada tarikh yang tepat diberikan oleh sejarawan mengenai pengisytiharan Sahifah Madinah. Namun Kattani, Wellhausen dan Watt menyebut bahawa perjanjian itu diisytiharkan sebelum berlaku peperangan Badr. Manakala Hubert Grimme dan beberapa orang penulis lain berpendapat ia diisytiharkan selepas peperangan Badr. Ibn Ishaq sendiri dalam tulisannya meletakkan cerita mengenai Sahifah Madinah ini lebih awal dari peristiwa persaudaraan antara golongan Muhajirin dengan golongan Ansar (Roziah Sidek, 2002:149).

Piagam Madinah ini mengandungi dua bahagian. Bahagian pertama meliputi fasal 1 hingga fasal 23 yang menggariskan peraturan mengenai golongan Muhajirin dan Ansar. Manakala bahagian kedua pula meliputi fasal 24 hingga 47 membincangkan hak dan tanggungjawab kabilah Yahudi di Madinah. Secara umumnya, piagam ini mengandungi prinsip-prinsip berikut:

a. Piagam itu tertulis. Justeru itu, ia adalah satu perlembagaan bertulis yang pertama dalam sejarah dunia.

b. Piagam itu adalah satu perjanjian masyarakat antara golongan Muhajirin dan golongan Ansar.

c. Pembentukan ummah yang ditegaskan dalam fasal 1 bertujuan untuk membentuk satu masyarakat baru dalam negara Islam yang baru didirikan. Kepentingan prinsip ini begitu ketara kerana ia menghimpunkan antara golongan Muslim dengan golongan Yahudi dan golongan-golongan lain di dalam masyarakat baru sebagai warganegaranya. Masyarakat baru ini adalah masyarakat yang mempunyai undang-undang yang hidupnya teratur diasuh jiwa raganya serta yang diatur langkah dan cara pergaulannya.

d. Cita-cita kenegaraan yang terdapat dalam bahagian awal Piagam Madinah jelas menggambarkan ideologi Islam dalam membentuk sesebuah negara.

e. Pengakuan hak asasi manusia meliputi pengakuan tentang cara hidup, adat istiadat dan kebebasan mereka. Ini jelas digambarkan dalam fasal 2 hingga 10. Begitu juga dengan hak-hak politik seperti yang terkandung dalam fasal 16 hingga 23.

f. Disiplin dan semangat setia kawan dianjurkan seperti yang terdapat dalam fasal 11 hingga 15.

g. Pengakuan tentang hak-hak minoriti golongan Yahudi seperti dalam fasal 25 hingga 35.

h. Pengakuan adanya pemimpin negara yang harus dipatuhi segala perintahnya. Beliau bertanggungjawab menentukan haluan politik negara dan beliau juga menjadi tempat merujuk segala persoalan. Ini jelas disebut dalam fasal 36 dan fasal 42. Prinsip ini secara tidak langsung menegaskan kewujudan seorang penguasa negara yang mewakili seluruh umat iaitu Nabi Muhammad s.a.w

i. Kewajipan mempertahankan negara seperti yang ditegaskan dalam fasal 39.

j. Politik perdamaian dijadikan sebagai haluan negara yang dipegang teguh seperti yang terkandung dalam fasal 45.

4. Dar al-Qurra
Ia adalah rumah Malik bin Naufal yang sengaja dikhususkan sebagai tempat berkumpulnya para sahabat yang berminat menghafal dan membaca ayat-ayat al-Quran . Walaupun ada riwayat lain yang menyatakan bahawa Dar al-Qurra ini bertindak sebagai asrama pelatih yang tidak dapat ditampung di al-Suffah, tetapi tempat belajar mereka tetap di Pusat Dakwah al-Suffah.

5. Kuttab
Institusi ini berupa tempat pengajian bagi kanak-kanak lslam yang memerlukan pentarbiahan, terutama bagi menggalakkan kanak-kanak mempelajari bacaan al-Quran. Abdullah bin Masud menyatakan bahawa beliau bersama Zaid bin thabit pernah belajar al-Quran sebanyak 70 surah secara talaqqi di hadapan Nabi s.a.w di kuttab, sewaktu ia masih kecil.

6. Rumah Para Sahabat Rasulullah
Para sahabat Rasulullah juga menjadikan tempat tinggal mereka sebagai tempat mempelajari lslam. Kebiasaannya jika Nabi menerima tetamu dari luar, mereka akan ditumpangkan di rumah sahabat yang mempunyai kemampuan. Peluang seperti ini tidak dilepaskan oleh sahabat berkenaan. Mereka memberi bimbingan dan mauizah kepada tetamu tersebut bagi tujuan meyakinkan kebenaran lslam yang dibawa oleh Nabi s.a.w.

Ketika Nabi didatangi tetamu dari kabilah Abdul Qais, mereka tinggal di Madinah selama sepuluh hari. Ketua kumpulannya, Abdullah al-Ashajj sengaja ditumpangkan di rumah Ramlah binti al-Harith, sementara yang lainnya ditempatkan di rumah beberapa sahabat dari kalangan Ansar. Ketua kumpulan, Abdullah selalu bersama Nabi s.a.w dan bertanya tentang lslam dan ajarannya, sementara tetamu yang lain ikut belajar kepada sahabat-sahabat.

Demikianlah kita lihat peranan pendidikan yang dikembangkan oleh Nabi s.a.w pada masa hidupnya, di mana ia merupakan aspek penting yang mesti wujud dalam masyarakat lslam.


3.2 Manhaj al-Mursalah

Baginda s.a.w bukan sahaja berdakwah dengan menggunakan ucapan, bahkan baginda s.a.w menyampaikan mesej dakwah dengan tulisan yang ditulis oleh para sahabatnya. Kebanyakan surat-surat baginda s.a.w dapat dibahagikan kepada tiga bahagian utama iaitu (Syamsul Bahri Andi Galigo, 1998:36):

a. Seruan yang berisi seruan dan ajakan untuk memeluk Islam. Surat seperti ini biasanya baginda s.a.w tujukan kepada non-muslim seperti orang Yahudi, Kristian, Majusi dan Musyrikin.

b. Surat yang berisi ajaran Islam yang berkaitan dengan panduan yang diperlukan oleh masyarakat Islam. Biasanya surat ini ditujukan kepada orang Islam yang ingin mengetahui sesuatu perkara dalam Islam.

c. Surat yang berisi panduan Islam bagi non-muslim yang berada di bawah pemerintah Islam. Ia khusus untuk mereka yang ingin berdamai dengan umat Islam.

Kebanyakan surat yang dihantar oleh baginda s.a.w kepada pemimpin-pemimpin negara lain untuk menyeru mereka kepada Islam. Sebagai contoh baginda s.a.w telah menghantar para utusannya kepada raja-raja yang berjiran seperti Habsyah, Mesir, Parsi dan Rome. Menurut Abd Ghafar Aziz (1983) baginda mempunyai 42 orang kakitangan yang bertanggungjawab menyediakan surat serta menterjemahkannya, termasuk Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Muawiyah, Ibn ‘As, Khalid bin Walid dan lain-lain. Pemindahan maklumat dari datu generasi ke generasi yang lain banyak dimanfaatkan dengan kaedah tulisan ini dalam penyebaran dakwah Islamiah.


3.3 Manhaj al-Bi’thiyah

Ia merujuk kepada pengiriman mujahid dakwah ke pelbagai daerah di luar tempat Nabi s.a.w bermastautin. Ia merupakan lanjutan daripada pendekatan tarbiah Nabi s.a.w bagi mempersiapkan para da’i yang profesional yang telah menjalani latihan yang dibimbing oleh Nabi s.a.w secara langsung (Syamsul Bahri Andi Galigo, 1998:33).

Pada tahun 4 Hijrah, Nabi s.a.w telah menghantar tenaga ke negeri Najd di atas permintaan seorang penduduknya yang bernama Amir bin Malik. Para pendakwah seramai tujuh puluh orang sahabat yang dihantar itu diketuai oleh al-Mundhir bin Amr. Walaupun misi dakwah itu menghadapi cabaran hebat dari penguasa Negeri itu, iaitu Amir Bin Tufayl, yang akhirnya mencetuskan tragedi yang dikenali sebagai Bir Maunah dengan pembunuhan tenaga dai yang dihantar itu. Yang masih hidup hanyalah seorang iaitu Amr bin Umayyah yang segera menyampaikan peristiwa itu kepada Nabi s.a.w. Dengan sebab itulah Nabi s.a.w melakukan doa qunut nazilah selama sebulan bagi mengutuk perbuatan keji itu.

Pada tahun ke-7 Hijrah Nabi s.a.w menghantar sejumlah pendakwah ke Khaibar, di utara Madinah, yang dipimpin oleh Ali bin Abi Talib. Wasiat Nabi s.a.w kepada misi dakwah ini adalah (Syamsul Bahri Andi Galogo, 1998:34):
Jalankanlah tugas mulia dengan penuh ketenangan dan bertanggungjawab. Apabila kamu sampai di halaman rumah mereka, ajaklah mereka masuk lslam, beritahulah mereka tentang tanggungjawab yang mesti dikerjakan . Demi Allah, usaha yang menyebabkan Allah membuka pintu hidayah kepada seorang sahaja, lebih baik bagi kamu daripada memiliki unta yang berwarna merah.

Nabi s.a.w juga telah menghantar sahabat-sahabat ke Yaman. Di antara sahabat yang di hantar dalam misi dakwah ini ialah Abu Musa al-Asyari, Muadh bin Jabal, Ali bin Abi Talib, Khalid bin al-Walid, al-Barra’ bin Azib. Mengikut keterangan al-Barra’ bahawa beliau bersama Khalid bin Walid dan lain-lain sahabat telah dihantar oleh Nabi s.a.w untuk berdakwah ke Yaman. Mereka telah menjalankan aktiviti dakwah di Yaman selama enam bulan, tetapi tiada seorang pun yang masuk lslam. Kemudian Nabi s.a.w mengirim Ali bin Abi Talib, ketika Ali bin Abi Talib bersamanya, mereka telah mendatangi kabilah Hamdan dan berjaya memasukkan mereka dalam lslam. Setelah berita ini sampai kepada Nabi s.a.w melalui surat Ali bin Abi Talib. Nabi pun terus bersujud syukur dan setelah bangun Nabi s.a.w mengucapkan : al-Salam ‘ala Hamdan, al-Salam ‘ala Hamdan’ (Syamsul Bahri Andi Galigo, 1998:35).

Nabi s.a.w pernah dikunjungi oleh warga Najran yang beragama Kristian, mereka telah memohon kepada Nabi s.a.w agar dikirimkan pendakwah yang amanah yang boleh mengajar tentang lslam. Nabi pun memanggil Abu Ubaaydah bin al-Jarrah untuk dikirim ke sana bagi tujuan dakwah. Demikian juga Khalid bin Walid pada tahun 10 Hijrah pernah dikirim ke Yaman untuk berdakwah dan berjaya mengislamkan semua warga kabilah Bani Harth di sana.

Setelah Makkah dibebaskan dari kuasa kaum Musrikin pada tahun 8 Hijrah. Nabi s.a.w telah menghantar Muadh bin Jabal sebagai pendakwah tetap di Mekah bagi mengajak mereka yang belum lslam untuk masuk lslam dan mengajar al-Quran dan ajaran lslam kepada mereka yang sudah masuk lslam.

3.4 Manhaj Jihad

Metod Jihad ini sangat berkesan terutamanya memberi tarikan kepada orang bukan lslam tentang lslam. Kemenangan orang lslam dalam peperangan Badar, merupakan satu pengumuman yang jelas kepada umum tentang agama yang baru dan suatu deklarasi Ilahi yang meluas tentang nabi terakhir. Ia juga memberitahu kepada orang bukan lslam bahawa mereka tidak mungkin mengalahkan agama yang baru ini dan rasulnya dengan cara-cara yang telah dilakukan itu. Kemenangan-kemenangan yang dicapai oleh orang-orang lslam dalam peperangan-peperangan dengan orang bukan lslam mempunyai kesan yang besar untuk membawa orang-orang bukan lslam masuk lslam.

Langkah mewajibkan jihad perang untuk melahirkan kekuatan masyarakat lslam. Jihad perang dalam lslam mempunyai cara dan matlamat yang tersendiri. Ia berbeza dengan peperangan yang berlaku di dalam tamadun-tamadun yang lain. Tujuan di sebaliknya adalah untuk menghapuskan kezaliman, ia adalah untuk tujuan dakwah, kerana ia satu cara dakwah,sebagaimana penjelasan Allah dalam surah al-Haj ayat 39-40, Maksudnya:
Diizinkan berperang bagi orang-orang (Islam) yang diperangi (oleh golongan penceroboh), kerana Sesungguhnya mereka telah dianiaya; dan Sesungguhnya Allah amat berkuasa untuk menolong mereka (mencapai kemenangan).(39) Iaitu mereka Yang diusir dari kampung halamannya dengan tidak berdasarkan sebarang alasan yang benar, (Mereka diusir) semata-mata kerana mereka berkata: "Tuhan Kami ialah Allah". dan kalaulah Allah tidak mendorong setengah manusia menentang pencerobohan setengahnya yang lain, nescaya runtuhlah tempat-tempat pertapaan serta gereja-gereja (kaum Nasrani), dan tempat-tempat sembahyang (kaum Yahudi), dan juga masjid-masjid (orang Islam) Yang sentiasa disebut nama Allah banyak-banyak padanya dan Sesungguhnya Allah akan menolong sesiapa yang menolong ugamanya (ugama Islam); Sesungguhnya Allah Maha Kuat, lagi Maha Kuasa;(40)


Keadaan tersebut dapat dilihat pada peperangan yang berlaku di antara orang lslam dengan orang yang bukan lslam selepas Hijrah Nabi sehingga membawa kepada Pembukaan Mekah. Dengan sebab wujudnya kekuatan di pihak orang lslam yang selalunya menang dalam peperangan yang diharunginya, orang-orang Arab diseluruh Semenanjung Tanah arab mengakui kekuatan orang lslam dan kelemahan mereka. Dengan pengakuan ini, mereka mengiktiraf lslam dan memeluknya beramai-ramai.

3.5 Kesimpulan Manhaj-Manhaj Dakwah Nabi Muhammad S.A.W Di Madinah

Manhaj-manhaj dakwah Nabi Muhammad s.a.w boleh disimpulkan sebagaimana berikut (Ab. Aziz Mohd Zin, 2001:57-64):

1. Banyak tertumpu kepada hukum hakam Allah dan tanggungjawab individu untuk membina sebuah masyarakat lslam yang mulia. Keadaan ini dapat dilihat kepada ayat-ayat al-Quran yang diturunkan di Madinah yang banyak menerangkan tentang dialog dengan Ahli Kitab, hukum-hukum untuk amalan di dalam ibadat khusus, muamalat secara peribadi dan masyarakat, siasah dan peperangan, mendirikan kerajaan dan tasri’ secara umum. Sebagai contoh dalam hal perintah puasa, Allah (SWT) menjelaskan, Maksudnya;
Wahai orang-orang yang beriman! kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa.(Surah al-Baqarah:183)


Ayat tersebut menjelaskan kewajipan berpuasa ke atas orang lslam dan ia bermula pada tahun kedua Hijrah. Mengenai arak dan sesetengah perbuatan buruk yang lain Allah menjelaskan, Maksudnya;
Wahai orang-orang yang beriman! Bahawa Sesungguhnya arak, dan judi, dan pemujaan berhala, dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah, adalah (Semuanya) kotor (keji) dari perbuatan syaitan. oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya.(Surah al-Maidah:90)


Ayat tersebut menjelaskan tegahan dan larangan ke atas perkara keji iaitu arak, judi, pemujaan berhala dan mengundi nasib. Arak sendiri ditegah menggunakannya pada tahun ketiga Hijrah. Dalam hal supaya setiap orang lslam berpegang kepada agama Allah dan bersatu padu, Allah berfirman, Maksudnya;
Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah (ugama Islam), dan janganlah kamu bercerai-berai (Surah al-Maidah:103)

Masyarakat lslam ialah masyarakat yang bersatu padu. Untuk membina masyarakat tersebut Allah mengingatkan seluruh orang lslam tidak berpecah antara satu sama lain yang boleh merosakkan dengan cara berpegang teguh dengan agama Allah.


2. Saluran masjid melalui khutbah Jumaat dan syarahan umum. Sembahyang Jumaat tidak diadakan di Makkah, kerana kekuatan orang lslam belum ada. Sembahyang Jumaat dilakukan di Madinah, malah ia dilakukan sebelum Hijrah Nabi s.a.w. Melalui khutbah yang menjadi syarat kepada sembahyang Jumaat, orang lslam dapat mendengar penerangan lslam secara terbuka dan berjumpa antara satu sama lain pada setiap minggu. Di samping itu ucapan-ucapan lain turut disampaikan di masjid. Masjid menjadi tempat yang penting bagi masyarakat lslam pada bila-bila masa.

3. Penghantaran wakil, sama ada dengan permintaan atau tanpa permintaan. Hasilnya, ramai orang telah memeluk lslam sehingga dengan itu lslam diketahui merata-rata.

4. Rombongan dan utusan dari satu-satu suku kaum. Dengan tersebarnya berita tentang kekuatan masyarakat lslam yang baru lahir, iaitu setelah dapat mengalahkan tentera kafir Quraish di Badar, dekat dengan Madinah yang berlaku pada tahun kedua Hijrah. Maka datanglah perutusan dan rombongan ke Madinah untuk mengetahui keadaan sebenar mengenai masyarakat yang baru lahir itu. Di samping itu, rombongan ini juga hasil dari pemergian wakil-wakil ke sesetengah untuk mengajar tentang lslam dan menambah lagi pengetahuan mereka tentang lslam yang baru dianuti itu. Nabi s.a.w menerima bermacam-macam rombongan sehingga pada tahun kesembilan Hijrah, dinamakan Tahun Pengutusan.

5. Menggunakan tulisan yang berbentuk surat dan perutusan. Surat-surat ini banyak dihantar, terutamanya kepada pemimpin-pemimpin dan ketua-ketua untuk menerangkan tentang lslam.

6. Dakwah di Madinah adalah kesinambungan dengan apa yang telah dilakukan semasa di Makkah. Metode Perbandingan semasa di Madinah yang digunakan oleh Nabi s.a.w. Dalam surah al-Jumuat ayat 5, Maksudnya:
Sifat-sifat Nabi Muhammad itu telah pun diterangkan Dalam Kitab Taurat tetapi orang-orang Yahudi tidak juga mempercayainya, maka) bandingan orang-orang (Yahudi) yang di tanggungjawab dan ditugaskan (mengetahui dan melaksanakan hukum) Kitab Taurat, kemudian mereka tidak menyempurnakan tanggungjawab dan tugas itu, samalah seperti keldai yang memikul bandela Kitab-kitab besar (sedang ia tidak mengetahui kandungannya). buruk sungguh bandingan kaum yang mendustakan ayat-ayat keterangan Allah; dan (ingatlah), Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang zalim.(Surah al-Jumuat:5)

7. Langkah menyatupadukan masyarakat untuk dilahirkan sebuah masyarakat contoh. Perkara yang mula-mula dilakukan oleh Nabi s.a.w ialah mendirikan masjid. Pembinaan masjid bertujuan untuk dijadikan tempat mesyuarat, perhimpunan untuk mengajar urusan berkait dengan akhirat dan dunia, tempat perbicaraan untuk menyelesaikan masalah dan menjatuhkan hukuman, tempat perlindungan sementara bagi orang musafir dan tempat sembahyang. Masjid menjadi pusat kepada kehidupan masyarakat lslam. Situasi ini menjadikan masyarakat lslam tersusun dalam mengurus segala kepentingannya bagi menuju kepada kekuatan dan kemuliaan.

8. Selain itu Nabi s.a.w telah mengambil langkah mempersaudarakan Muhajirin yang berasal dari Makkah dengan Ansar anak tempatan Madinah. Persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar, supaya orang-orang lslam terus berada dalam satu barisan yang kuat, yang setiap anggotanya mempunyai perasaan terhadap saudaranya yang lain, yang menjadi asas utama kepada kekuatan orang lslam.


9. Nabi s.a.w juga telah mengadakan perjanjian dengan penduduk Madinah, khususnya antara orang lslam dengan orang Yahudi. Perjanjian ini diadakan adalah untuk saling bantu membantu dan hormat menghormati serta saling mempertahankan Madinah daripada sebarang ancaman. Kerana masyarakat lslam yang baru muncul perlu dihindarkan dari sebarang ancaman. Ketika Nabi s.a.w sampai di Madinah, orang Yahudi dan musyrikin telah mendiami Madinah. Nabi s.a.w menerima hakikat ini dan cuba berbaik dengan mereka melalui satu perjanjian bahawa pegangan agama adalah hal masing-masing dan masing-masing tidak boleh menceroboh antara satu sama lain. Dengan keadaan itu, pembinaan masyarakat dapat dilakukan dengan sempurna.

4.0 CABARAN DAKWAH KEPADA MASYARAKAT MASA KINI

Usaha menyampaikan risalah Islam sentiasa menghadapi cabaran, hambatan dan halangan yang biasanya berpunca daripada cabaran dalaman dan luaran. Seorang pendakwah yang matang akan menjadi seorang yang berkredibiliti yang tinggi dalam dakwah. Namun, cabaran-cabaran sebeginilah yang menghasilkan kekuatan dalaman ke arah kelangsungan dakwah Islamiah itu sendiri berdasarkan manhaj-manhaj dakwah Nabi Muhammad s.a.w di Madinah merupakan perintis dalam ilmu dakwah.

Cabaran pertama ialah keterbatasan ilmu Islam dan ilmu-ilmu kontemporari di kalangan pendakwah oleh sebab tiada kematangan dalam menguasai ilmu-ilmu tersebut, ini akan menyebabkan kekaburan dalam memahami Islam itu sendiri di kalangan umum, khususnya dalam diri pendakwah. Ketepatan pandangan tasawur Islam amat penting dalam setiap anggota masyarakat. Jika berlaku perbezaan, lahirlah golongan yang berbeza dalam pendekatan dakwah Islam. Ada golongan yang menekankan aspek ilmu sahaja tanpa mengambil kira aspek-aspek yang lain kerana mereka beranggapan masalah dakwah Islam dapat diselesaikan dengan kematangan intelektual semata-mata, di samping ada pula yang mengambil berat aspek politik sahaja. Ada juga mereka yang menekankan aspek kerja sosial dan kebajikan dalam tujuan berdakwah. Sebenarnya, Islam memerlukan fahaman yang syumul lagi menyeluruh, baik dalam aspek sosial, kebajikan, politik, ilmu, ekonomi, dan sebagainya. Cabaran seperti ini memerlukan komitmen dan iltizam semua pihak supaya usaha dakwah mendapat kekuatan dan pertolongan dari Allah (SWT).

Cabaran kedua ialah tidak wujud kecenderungan yang bersungguh-sungguh dalam mengisi keilmuan yang mendalam sama ada ilmu Islam atau ilmu kontemporari yang lain. Persepsi umat Islam terhadap ilmu adalah sekitar ilmu-ilmu yang khusus seperti ibadah sahaja. Sebenarnya, dalam mengharungi cabaran persekitaran dalam lingkungan masyarakat yang pelbagai budaya dan gaya hidup, pendakwah mesti menguasai ilmu-ilmu yang lain seperti komunikasi, teknologi maklumat, psikologi, dan sebagainya. Ilmu-ilmu inilah perlu disampaikan dengan ruh Islam dan nilai-nilai Islam perlu diterapkan agar audien atau mad’u dapat melihat Islam dengan lebih jelas lagi dan mengamalkannya.

Cabaran ketiga ialah ketahanan jiwa dan kerohanian juga tidak diambil perhatian secara serius menyebabkan peribadi para pendakwah menjadi lemah apabila berdepan dengan golongan sasaran. Inilah yang membimbangkan dan perlu tindakan dalam diri pendakwah. Kebanyakan para pendakwah hanya tertumpu pada amalan berbentuk kebatinan. Namun, apa yang penting adalah ketahanan jiwa dan kerohanian lagi ampuh yang dapat melawan kemungkaran, kefasikan dengan penuh sabar dan reda kepada Allah (SWT).

Cabaran yang terakhir adalah cabaran medium perhubungan. Para pendakwah harus menggunakan media cetak dan elektronik dalam penyebaran dakwah Islam. Namun, rata-rata yang tertumpu pada syarahan di masjid dan di surau sahaja. Sewajarnya era ICT dan multimedia ini dimanfaatkan sepenuhnya dalam tujuan meninggikan risalah Islam kepada ummah seluruhnya. Memandangkan pendekatan terkini semakin berkembang dan mengalami perubahan dari hari ke hari, sudah tentu kita memerlukan pendakwah yang mahir dalam ilmu-ilmu tersebut.

Peranan media massa juga tidak kurang pentingnya dalam mencabar dan melemahkan umat Islam. Sistem pengurusan Islam sewajarnya mengkaji sistem yang wujud dalam penyebaran maklumat kerana sistem yang sedia ada sering mengikuti sistem Barat. Sebagai contoh dalam Internet misalnya terlalu banyak informasi yang tidak benar tentang Islam di samping unsur-unsur hendonisme yang menghancurkan. Oleh yang demikian, pendakwah harus mengambil inisiatif dan alternatif dalam mengembalikan media massa sebagai wahana dakwah Islamiah.

5.0 KESIMPULAN

Secara keseluruhannya dapat dijelaskan di sini bahawa manhaj-manhaj dakwah Nabi Muhammad s.a.w di Madinah adalah cetusan dari baginda yang merupakan perintis kepada ilmu dakwah berdasarkan keperluan pada zaman itu. Ini kerana di Madinah mempunyai masyarakat majmuk yang terdiri dari beberapa etnik dan kabilah yang selalu berbalah antara satu sama lain. Akan tetapi, tidak menjadi masalah kepada para pendakwah untuk menggunakan manhaj-manhaj dakwah Nabi Muhammad s.a.w dalam konteks masa kini. Perlu diingatkan bahawa cabaran pada masa kini lebih hebat berdasarkan apa yang telah dinyatakan. Para pendakwah perlu mempersiapkan diri dengan segala ilmu, manhaj-manhaj dan medium yang ingin digunakan untuk meneruskan apa yang telah Nabi Muhammad s.a.w ajarkan kepada kita.


Read more!

1:34 PTG | 0 Comments

KONSEP PEMBERITAAN DALAM ISLAM

1.0 PENDAHULUAN

“Media Islam Dibayangi Sumber Berita Barat” satu tajuk rencana yang disiarkan dalam Sasaran (Disember:1993) yang membincangkan pandangan penulis tentang sebab utama akhbar-akhbar negara Islam bergantung pada agensi-agensi barat. Penulis menegaskan iaitu:
Sebab utama akhbar negara-negara Islam bergantung berita kepada agensi-agensi Barat ialah ‘survival’. Akhbar-akhbar ini perlukan berita dan maklumat mengenai pelbagai perkara dari seluruh pelosok dunia. Pada hari ini belum ada satu pun agensi berita di negara Islam dapat menandingi ‘The Big Four’ yang membekalkan 80 peratus daripada berita dan maklumat yang diperlukan oleh akhbar-akhbar dunia(Mohamad Yusof Husain, 1993:48.)Perbincangan tentang konsep berita dalam Islam masih merupakan perkara baru dalam di kalangan pengkaji komunikasi. Hasil daripada meningkatnya kesedaran keislaman di kalangan umat Islam pada awal tahun 1970-an, terdapat beberapa intelektual Muslim khususnya yang berusaha memberi semangat baru kepada senario perkembangan ilmu komunikasi dari perspektif Islam. Sayeed al-Seini (1986) mengemukakan secara ringkas konsep berita dalam Islam. Antaranya ialah tegahan daripada menyebarkan berita palsu dan yang bertujuan daripada merosakkan kehidupan masyarakat (Surah al-Hujurat 49:15 ; Surah an-Nur 24:19). Justeru itu, metode untuk menyelidik atau memastikan kesahihan berita perlu dilakukan secara berhati-hati dan kritis. Antara tujuannya adalah supaya tidak menyebarkan keburukan peribadi seseorang. Aspek dokumentasi dan penyaksian juga diberi perhatian penting bagi menjamin berita yang sampai mempunyai tahap kesahihan yang tinggi. Selain itu, pengalaman daripada usaha pengumpulan, penapisan dan penyebaran hadis oleh ulama-ulama hadis menjadi sumber rujukan penting untuk mengendalikan berita dalam Islam (Zulkiple Abd. Ghani, 2001:10).

2.0 PENGERTIAN BERITA

Menurut William S. Maulsby dalam bukunya “Getting The News”, berita merupakan suatu pertuturan secara benar dan tidak memihak dari fakta-fakta yang mempunyai erti penting yang terjadi, yang dapat menarik perhatian para pembaca surat khabar yang memuatkan berita tersebut. Di samping itu, menurut C. Hepwood, Redaktur Cleveland Plain Dealer juga menyatakan berita adalah laporan utama dari kejadian yang dapat menarik perhatian umum (Dja’far H.Assegafi, 1983:23).

Antara pengertian lain, menurut Mitchel Carnley dari Universiti Minnesota Amerika Syarikat menyatakan bahawa berita adalah sejarah esok yang disusun hari ini dengan rapi dalam satu paket (Yanuar Abdullah, 1992:19). Selain itu, berita ialah sesuatu maklumat yang baru mengenai suatu peristiwa yang baru berlaku dan memberi kesan kepada pendengar serta menarik minat mereka (Paul De Maeseneer, 1986:15 terj. Mohd Safar Hashim).

Menurut Zulkiple Abd. Ghani (2001:9) di dalam buku “Islam. Komunikasi dan Teknologi Maklumat” menyatakan bahawa berita sememangnya bukanlah sesuatu yang asing dalam ajaran Islam. Al-Quran menggunakan perkataan naba’ lebih daripada 40 tempat yang merujuk kepada Allah yang menjadi sumber utama berita yang diwahyukan. Selain itu, terdapat perkataan khabir yang merujuk kepada item berita yang menegaskan perlunya dipastikan kesahihan berita dan juga sumbernya supaya masyarakat tidak ditimpa musibah dalam surah al-Hujurat ayat 6 :

Maksudnya
“Wahai orang-orang Yang beriman! jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah (untuk menentukan) kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum Dengan perkara Yang tidak diingini - Dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) - sehingga menjadikan kamu menyesali apa Yang kamu telah lakukan”.

Berdasarkan pelbagai pengertian yang diberikan, telah memaparkan beberapa ciri persamaan dan perbezaan yang tidak begitu ketara mengenai fakta-fakta berita yang hendak disampaikan kepada pembaca dan pendengar yang bergantung kepada situasi kejadian sama ada berita terkini atau yang lalu dalam menarik perhatian umum.

3.0 SUMBER BERITA

Di dalam buku “Inilah Berita, Manual Berita Radio” karangan Paul De Maeseneer (1986) terjemahan oleh Mohd Safar Hasim menyatakan bahawa berita tidak berlaku dalam bilik berita dan tidak semestinya berlaku dalam waktu pejabat. Beribu-ribu perkataan yang masuk ke bilik berita setiap hari dari berbagai-bagai sumber. Antaranya ialah
1. Sumber utama :
a. Pemberita: Mereka mesti keluar mencari berita, di mana saja ia boleh temui seperti di kementerian kerajaan dan bahagian, kumpulan masyarakat dan organisasi, berbagai-bagai persatuan, institusi swasta dan awam, kesatuan sekerja, perkhidmatan penting (air, pengangkutan, elektrik, hospital dan sebagainya), Polis, Bomba, Ambulans, Badan Sukan, pejabat penerangan, perkapalan, Parlimen, Mahkamah undang-undang dan sebagainya.
b. Agensi Berita: Agensi berita kebangsaan, agensi berita antarabangsa.

2. Sumber biasa yang lain.
a. Penerbitan: Akhbar, majalah dan risalah di peringkat antarabangsa dan kebangsaan.
b. Sidang akhbar, taklimat dan mesyuarat awam.
c. Pengawasan stesen radio dan televisyen lain sama ada di luar negeri atau di dalam negeri. Adalah mustahak mempunyai kemudahan pengawasan yang baik khususnya bagi negara yang sempadannya tidak terbuka ke laut atau yang terpencil yang mempunyai sedikit sumber beritanya. Sesetengah agensi dan stesen bergantung hampir sepenuhnya ke atas sumber luar negeri melalui pengawasan begini.
d. Hubungan peribadi dengan seberapa ramai orang yang mungkin. Ingat ada seramai 90 juta sumber berita yang berpotensi di Bangladesh, 35 juta di Burma, 700 juta di India, 150 juta di Indonesia, 90 juta di Pakistan, 50 juta di Filipina dan sebagainya. Jika memberi perhatian serius kepada tugas, masih banyak peluang yang boleh dibuat.

Perbincangan ini biasanya sering mendapat perhatian banyak pihak kerana ia mempunyai unsur-unsur provokatif. Provokasi memang penting dalam bidang kewartawanan kerana bertolak daripada situlah, berita-berita sensasi dapat dicipta dan biasanya boleh melariskan akhbar tetapi ia bukanlah segala-galanya kerana dalam kebanyakan hal, berita sensasi begini akan menyebabkan kewibawaan dipertikaikan dan kredibiliti akan dipersoalkan. Ia akan menafikan fungsi sebagai menyampaikan maklumat.

Justeru itu, dalam mendapatkan sumber berita dalam konteks agama, satu rencana yang bertajuk “Berita dan Kebenaran-2 Perkara Yang Berbeza” dalam Sasaran (Disember:1992) perlu diperhatikan dengan teliti :
Dari sudut mana kita melihat isu itu, bergantung pada proses dan persekitaran mana kita dididik, budaya mana yang kita hayati sekarang dan fahaman apa yang kita anuti.
(Mior Kamarul Shahid, 1992:10)

4.0 ETIKA KEWARTAWANAN

Dalam usaha mendapatkan sumber berita, kita perlu kepada seorang petugas yang melaksanakannya. Petugas yang dimaksudkan adalah wartawan. Institut Akhbar Malaysia (t.th.) ada menggariskan Etika Kewartawanan Malaysia yang menyatakan, individu yang dapat memenuhi keperluan tersebut dan bersedia memasuki profesion perguruan kewartawanan akan menghormati fasal-fasal berikut:
a. Tugas utama wartawan melaporkan kebenaran dan menghormati hak orang ramai untuk mendapatkan maklumat yang benar.
b. Dalam melaksanakan tugasnya wartawan hendaklah menghayati kebebasan mencari dan menyiarkan berita secara jujur serta berhak membuat ulasan dan kritikan yang saksama.
c. Wartawan hendaklah menggunakan cara yang wajar untuk mendapatkan berita, gambar, filem dan dokumen.
d. Sebarang maklumat disiar yang didapati tidak benar dan tepat hendaklah diperbetulkan.
e. Wartawan hendaklah menghormati kerahsiaan sumber berita.
f. Wartawan hendaklah berbudi pekerti ketika menjalankan tugas dan mengelakkan diri daripada plagiarisme, fitnah dan hasutan, tuduhan tidak berasas serta rasuah dalam apa jua bentuk sekalipun.
g. Wartawan hendaklah menghindarkan siaran berita dan rencana yang bersifat perkauman, melampau dan bertentangan dengan tatasusila masyarakat majmuk Malaysia.
h. Wartawan hendaklah memahami undang-undang dan peraturan negara yang berkaitan secara langsung dengan profesion mereka.

Namun begitu, sekiranya seorang wartawan yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan berkaitan penyiaran, ia akan menjejaskan profesionalisme kewartawanan seperti apa yang dijelaskan dalam satu artikel dalam Utusan Melayu (24 Febuari 2009) yang bertajuk “ ‘Wartawan Segera’ Jejas Profesionalisme” merupakan hasil temu ramah dengan Prof. Madya Dr. Zulkiple Abd. Ghani menegaskan:
Mengenai peringkat wartawan, didapati mutakhir ini, antara yang semakin hilang terutama dari aspek etika kewartawanan adalah ekoran kemunculan media baru. Media baru didefinisikan sebagai media alternatif yang digabungkan teknologi satelit, penyiaran dan komputer. Dalam media baru, nampak sudah hilang profesionalisme. Ini ekoran munculnya ‘wartawan segera’ yang mendapat ‘nafas melalui blog dan media bentuk sosial seperti. Dari segi media literasi pula, pembaca perlu bijak menggunakan hak untuk tidak menyokong media ‘sampah’. Ini hak khalayak. Jika mereka turut serta, trend ini akan berkembang.
(Utusan Melayu, Febuari:2009)

Kewujudan ‘wartawan segera’ ini akan mengancam nilai berita yang diperoleh. Ini kerana naluri manusia yang inginkan sesuatu yang mencabar, menarik serta mempunyai unsur-unsur suspen dan mempunyai elemen-elemen kemanusiaan menjadi tunjang satu kejayaan. Dalam mengecap kejayaan dan sanjungan daripada khalayak pula, media secara perlahan-lahan menukar rentak dan secara tidak langsung mengorak langkah untuk menjadi money makers. Walaupun media sebegini menjadikan aktiviti sosial, ekonomi, politik, budaya dan nilai hidup masyarakat sebagai teras. Dalam Sasaran (Disember:1993) rencana yang bertajuk “Nilai Berita Terancam? Pertentangan Antara Wartawan Kamera Dan Wartawan Penyiaran” menegaskan:
Apabila nilai komersial dibawa ke dalam dunia kewartawanan adalah dikhuatiri nilai sebenar sesuatu berita itu akan pudar dan sebaliknya liputan berita akan hanya difokuskan di atas permukaan sahaja tanpa menyelami akan sesuatu kejadian itu dengan lebih mendalam.
(Abdul Razak Mohaideen, 1993:73)

Nilai komersial yang dimaksudkan di sini adalah bukan daripada sudut penerimaan dan penulisan sesuatu berita tetapi ia lebih kecenderungan untuk mengurangkan belanja daripada pihak media dan sebaliknya mendapatkan keuntungan yang lebih. Sudah tentu membicarakan mengenai konsep komersialisasi aspek mengurangkan belanja yang membawa makna untung yang lebih ditekankan.

5.0 PRINSIP-PRINSIP ASAS BERITA DALAM ISLAM

Dalam al-Quran ada menerangkan beberapa prinsip asas berita dalam Islam. Penjelasan mengenai prinsip-prinsip ini boleh kita melihat melalui satu rencana dalam Sasaran (Disember:1992) yang bertajuk “Akhbar Melayu di Malaysia Apa Masalahnya?” menegaskan :
Akhbar seharusnya berfungsi untuk menegakkan kebenaran dan menghapuskan budaya fitnah yang diamalkan oleh media barat.
(Wan Ismail Wan Jusoh, 1992:140)

Dalam rencana ini juga ada menjelaskan beberapa peranan akhbar menurut al-Quran yang boleh kita jadikan sebagai prinsip-prinsip asas berita dalam Islam. Rencana ini menjelaskan:

1. Sebagai Pendidik. Surah al-Luqman ayat 17:

Maksudnya:
"Wahai anak kesayanganku, dirikanlah sembahyang, dan suruhlah berbuat kebaikan, serta laranglah daripada melakukan perbuatan Yang mungkar, dan Bersabarlah atas Segala bala bencana Yang menimpamu. Sesungguhnya Yang demikian itu adalah dari perkara-perkara Yang dikehendaki diambil berat melakukannya.

2. Pendorong ke arah kebaikan dan pencegah kejahatan. Surah al-Imran ayat 104:

Maksudnya;
dan hendaklah ada di antara kamu satu puak Yang menyeru (berdakwah) kepada kebajikan (mengembangkan Islam), dan menyuruh berbuat Segala perkara Yang baik, serta melarang daripada Segala Yang salah (buruk dan keji). dan mereka Yang bersifat demikian ialah orang-orang Yang berjaya.

3. Menyampai ilmu pengetahuan. Surah al-Luqman ayat 14:


Maksudnya;
dan Kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya; ibunya telah mengandungnya Dengan menanggung kelemahan Demi kelemahan (dari awal mengandung hingga akhir menyusunya), dan tempoh menceraikan susunya ialah Dalam masa dua tahun; (dengan Yang demikian) bersyukurlah kepada Ku dan kepada kedua-dua ibu bapa mu; dan (ingatlah), kepada Akulah jua tempat kembali (untuk menerima balasan).

4. Nilai-nilai akhlak. Surah an-Nur ayat 27:

Maksudnya;
Wahai orang-orang Yang beriman, janganlah kamu masuk ke Dalam mana-mana Rumah Yang bukan Rumah kamu, sehingga kamu lebih dahulu meminta izin serta memberi salam kepada penduduknya; Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu, supaya kamu beringat (mematuhi cara dan peraturan Yang sopan itu).

5. Pembawa berita gembira dan dukacita. Surah al-Ahqaaf ayat 33:

Maksudnya;
Masihkah mereka ingkar dan tidak mahu memikir serta mengetahui Bahawa Sesungguhnya Allah Yang telah menciptakan langit dan bumi Dengan tidak mengalami kesukaran Dalam menciptakannya - berkuasa menghidupkan makhluk-makhluk Yang telah mati? sudah tentu berkuasa! Sesungguhnya ia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.
6. Penasihat dan pendamai orang yang bermusuh. Surah al-Hujurat ayat 9:

Maksudnya;
dan jika dua puak dari orang-orang Yang beriman berperang, maka damaikanlah di antara keduanya; jika salah satunya berlaku zalim terhadap Yang lain, maka lawanlah puak Yang zalim itu sehingga ia kembali mematuhi perintah Allah; jika ia kembali patuh maka damaikanlah di antara keduanya Dengan adil (menurut hukum Allah), serta berlaku adillah kamu (dalam Segala perkara); Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang Yang berlaku adil.

Antara prinsip lain yang boleh kita jadikan sebagai panduan adalah penapisan maklumat. Dalam Sasaran yang bertajuk “Fungsi dan Tanggungjawab Penapis Maklumat Dari Perspektif Islam” (Disember:1992) menegaskan:
Setiap agensi berita seperti akhbar, radio dan TV terdapat ramai penapis maklumat. Mereka ini memegang peranan yang berbagai-bagai-bagai dan lazimnya di tangan merekalah terletak ‘nasib’ sesebuah laporan ataupun berita itu, sama ada hendak diterima untuk siaran, menyiarkan sebahagian ataupun merombaknya semula sebelum disiarkan.
(Abdullah@Kassim Mohamad, 1992:24)

Hal ini berlaku kerana ada kalanya penapis maklumat akan melambat-lambatkan penyiaran sesebuah berita. Di samping itu, apa yang lebih menakjubkan tentang peranan penapis maklumat ini ialah mereka boleh menokok tambah terhadap fakta-fakta sebenar dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang lebih dahsyat atau sebaliknya terhadap sesuatu peristiwa yang berlaku. Keadaan ini terjadi apabila wujudnya sifat ‘bias’ dalam diri seseorang penyunting terhadap sesuatu peristiwa atau subjek yang dititikberatkan dalam sesebuah laporan.

Konsep penapisan maklumat dari perspektif Islam menjelaskan Islam menggalakkan penganutnya menyebar maklumat yang boleh membimbing seseorang itu ke jalan yang benar. Firman Allah (SWT) dalam surah al-Asr ayat 3:

Maksudnya;
kecuali orang-orang Yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan Dengan kebenaran serta berpesan-pesan Dengan sabar.

Dalam ayat di atas, Allah telah mengingatkan kepada hambanya supaya ingat-mengingati di antara satu sama lain ke jalan yang membawa kepada kebaikan. Komunikasi adalah kegiatan yang penting bagi manusia. Sememangnya telah menjadi lumrah alam bahawa manusia perlu berinteraksi antara satu sama lain bagi memenuhi keperluan nalurinya. Untuk itu manusia perlu kepada sumber-sumber maklumat untuk mereka ketahui apa yang di sekeliling hidup mereka.

Fungsi penapis maklumat terdapat tiga asas utama:
a. Penapis maklumat berkuasa mutlak untuk tidak menyiarkan sesebuah mesej.
b. Penapis maklumat boleh bertindak untuk meningkatkan tahap kepentingan sesebuah maklumat.
c. Penapis maklumat juga berupaya membuat sesebuah maklumat itu menjadi kurang penting.
Untuk lebih memahami fungsi penapis maklumat ini, cuba kita tinjau kaitan di antara penapis maklumat dengan berita. Di sesebuah agensi berita, penapis maklumat ialah penyunting berita (News Editor). Dalam satu hari terlalu banyak berita yang perlu disiarkan kepada khalayak melalui media massa. Namun begitu, tidak semua berita itu dapat disiarkan kerana ruangan akhbar yang terbatas ataupun masa siaran di studio terhad. Adalah menjadi tanggungjawab penyunting terhadap pemilihan hasil kerja para wartawan yang ditugaskan sebelum disiarkan. Dengan meletakan berita yang menarik di muka hadapan ataupun tajuk-tajuk yang menarik di halaman utama akhbar, ia akan memberi pengaruh yang besar kepada khalayak untuk menatap dan seterusnya memiliki akhbar atau majalah tersebut.

Mohd Nasran Mohamad (2009) ada menjelaskan ciri-ciri media dalam Islam yang boleh dijadikan juga sebagai prinsip-prinsip asas berita dalam Islam. Antaranya ialah (Hasan 1418H:68-75):
1. Peranan dan tanggungjawab.
Media massa mempunyai tanggungjawab yang khusus terhadap masyarakat Islam. Antara tanggungjawab yang patut dilakukan ialah menampilkan kepada mereka hakikat yang sebenar, berusaha untuk menyempurnakan keperibadian Islam dengan mengembangkan aspek pemikiran ilmu, sosial dan kematangan politik, menunaikan kewajipan mereka terhadap orang lain dan melindungi hak asasi serta kebebasan mereka dan meneguhkan keimanan mereka dengan penerapan nilai-nilai Islam dan prinsip akhlak yang mulia. Firman Allah (SWT) surah al-Shaffat ayat 24:

Maksudnya:
"Dan hentikanlah mereka (menunggu), kerana Sesungguhnya mereka akan disoal:
2. Ikhlas
Seseorang penulis mestilah ikhlas di dalam penulisannya dan mencari keredaan Allah (SWT). Penulis yang tidak ikhlas menyebabkan dia mencari sesuatu kerana kepentingan peribadi, mencari keuntungan, kemasyhuran dan sebagainya.

3. Maklumat yang benar, jelas dan adil
Seseorang penulis mestilah menulis hanya perkara-perkara yang benar yang nantinya akan membawa para pembaca mengetahui dan memahami sesuatu isu atau polemik secara jelas dan adil. Penulis mestilah adil di dalam menyampaikan maklumat kepada masyarakat. Memaparkan kepada dunia imej sebenar tamadun Islam, peninggalan sejarah Islam dan sumbangannya kepada ilmu pengetahuan manusia. Media perlu menjelaskan peranan Islam dan mencirikan tamadun Barat di samping keunikan nilai rohani dan intelektual Islam yang prinsip-prinsip kebebasan, kemuliaan, harga diri, kesamarataan, tolenrasi dan kasih sayang. Firman Allah (SWT) surah al-Hujurat ayat 6:

Maksudnya:
Wahai orang-orang Yang beriman! jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah (untuk menentukan) kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum Dengan perkara Yang tidak diingini - Dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) - sehingga menjadikan kamu menyesali apa Yang kamu telah lakukan.

4. Menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran
Melalui media cetak, konsep amar amar makruf nahi mungkar boleh diterapkan. Para penulis berfungsi mendedahkan kemungkaran-kemungkaran yang berlaku, punca dan jalan penyelesaiannya menurut Islam di samping masyarakat secara benar dan jujur. Menggunakan pendekatan dan kaedah yang bijaksana dalam menjayakan proses komunikasi yang berkesan. Firman Allah (SWT) dalam surah al-Nahl ayat 25:

Maksudnya:
serulah ke jalan Tuhanmu (Wahai Muhammad) Dengan hikmat kebijaksanaan dan nasihat pengajaran Yang baik, dan berbahaslah Dengan mereka (yang Engkau serukan itu) Dengan cara Yang lebih baik; Sesungguhnya Tuhanmu Dia lah jua Yang lebih mengetahui akan orang Yang sesat dari jalannya, dan Dia lah jua Yang lebih mengetahui akan orang-orang Yang mendapat hidayah petunjuk.

Media Islam perlu mendorong masyarakat kepada kebaikan dan keburukan seumpama ungkapan perkataan lucah, bahasa pasar dan tidak bermaruah, menghina, menjatuhkan maruah, memberi gelaran buruk, mencerca peribadi seseorang, membuat tuduhan, memaki hamun, menghina dan sebagainya. Firman Allah (SWT) dalam surah al-Nisa’ ayat 135:

Maksudnya:
Wahai orang-orang Yang beriman! hendaklah kamu menjadi orang-orang Yang sentiasa menegakkan keadilan, lagi menjadi saksi (yang menerangkan kebenaran) kerana Allah, sekalipun terhadap diri kamu sendiri, atau ibu bapa dan kaum kerabat kamu. kalaulah orang (yang didakwa) itu kaya atau miskin (maka janganlah kamu terhalang daripada menjadi saksi Yang memperkatakan kebenaran disebabkan kamu bertimbang rasa), kerana Allah lebih bertimbang rasa kepada keduanya. oleh itu, janganlah kamu turutkan hawa nafsu supaya kamu tidak menyeleweng dari keadilan. dan jika kamu memutar-balikkan keterangan ataupun enggan (daripada menjadi saksi), maka Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui Dengan mendalam akan apa Yang kamu lakukan.

Media Islam tidak boleh menyiarkan berita-berita yang berniat buruk atau yang meragukan kesahihannya atau khabar-khabar angin yang mengelirukan, khasnya dalam masa peperangan (jihad). Sebaliknya ia hendaklah bersikap hati-hati, memastikan sumber sebenar dan kebenaran berita berkenaan. Ia hendaklah mengelakkan cara-cara yang tidak halal atau tidak sesuai untuk mendapatkan berita. Mana-mana berita yang tersiar, kemudian nyata ia tidak benar maka stesen penyiaran Islam hendaklah menafikannya serta membuat pembetulan, baik ia diminta berbuat demikian mahupun tidak.

5. Peka terhadap isu semasa dan permasalahan ummah
Sensitif kepada isu semasa adalah penting kepada seseorang penulis terutamanya negara sendiri. Penulis juga mesti prihatin terhadap apa yang menimpa umat Islam dan mempertahan isu-isu yang bersangkutan dengan kepentingan ummah. Isu-isu yang berlaku mesti dipaparkan kepada masyarakat secara benar dan jujur. Media mestilah menolak dasar aparthied, perbezaan kerana mazhab, semangat perkauman dan memberi kebebasan kepada setiap individu, penghormatan dan hak bangsa-bangsa untuk menentukan masa depan yang gemilang.

6.0 PROPAGANDA BARAT DALAM BERITA

Propaganda merupakan perkataan yang berasal dari bahasa Latin iaitu propagare, satu istilah yang bermaksud proses penyemaian ranting untuk pemupukan tunas dan ranting yang lebih banyak. Dari situ, penggunaannya berkembang merangkumi maksud proses penyebaran idea, adicipta atau ideologi. Maksud ini asalnya tidak membawa sebarang siratan yang kurang baik. Malah, ia lebih condong kepada siratan yang baik (Mansor Ahmad Saman, 1995:75).

Terdapat banyak teknik propaganda yang sering digunakan dan dianggap berkesan. Kebanyakannya telah dan terus digunakan dengan berkesan baik dalam peperangan, perang saraf mahupun propaganda zaman aman. Ia digunakan dengan meluas dalam perang pencarian kuasa dan pengaruh seperti pilihan raya, pengaruh antarabangsa, pembentukan pendapat umum, perdagangan, diayah, dakwah, pengajaran, pendidikan. Malah ia sering digunakan dalam pemberitaan.

Mohamad Yusof Husain (1993) menyatakan hampir semua agensi-agensi berita nasional berlanggan daripada empat agensi utama berita dunia ‘The Big Four’ iaitu Reuters, AP, UPI dan AFP. Berita-berita antarabangsa yang disiarkan adalah mengenai politik, sukan, ekonomi, tindakan ketenteraan, kekacauan sosial, jenayah, nahas, malapetaka, ‘human interest’, hiburan, dan lain-lain. Berita-berita politik, tindakan ketenteraan dan ekonomi lazimnya dijadikan berita utama atau berita kedua di halaman depan. Apabila ia dijadikan berita utama ia lazimnya disertai dengan gambar. Berita-berita lain dijadikan berita utama atau kedua di halaman dalam. Berita ‘human interest’ lazimnya dijadikan penyelit sama ada di halaman depan atau dalam. Berita-berita politik dan ekonomi yang mempunyai implikasi kepada negara atau umat Islam juga dijadikan bahan dalam editioral.
Kesan dari ini sebahagian besar daripada berita-berita antarabangsa merupakan berita serantau. Akhbar-akhbar di Malaysia pula lebih banyak memberi liputan kepada berita-berita ASEAN. Bakinya adalah untuk berita-berita dari Amerika Syarikat, Eropah, Russia, Timur Tengah, kawasan-kawasan Kesatuan Soviet, Afrika dan Jepun. Berita-berita tentang Amerika Selatan sangat kurang mendapat tempat.

Berita antarabangsa dikumpulkan di seluruh dunia melalui wartawan-wartawan yang mampu memberi liputan peristiwa penyiaran melalui satelit, kabel, alat gelombang mikro, atau radio. Berita-berita tersebut kemudiannya dihantar kepada ibu pejabat agensi-agensi berita nasional, rangkaian, atau sindiket. Editor-editor di sana menentukan kepada bahagian mana di dunia yang berita-berita tersebut harus disebarkan. Berita-berita tersebut disiarkan dalam pelbagai bahasa dan dihantar kepada akhbar-akhbar perseorangan di samping stesen radio dan TV. Editor-editor di sana akan memastikan apakah berita yang akan disiarkan dalam ruangan berita atau dibuat melalui udara. Akhirnya pengguna-pengguna media berbuat keputusan apa-apa berita yang berfaedah, dan kemudian membacanya, mendengarnya, atau menontonnya (Al-Hester, 1997:30). (Sila lihat Lampiran A)

7.0 KESIMPULAN

Dari apa yang telah dijelaskan, komunikasi pada hari ini banyak didominasi oleh Barat. Akan tetapi, pada awal 1970-an era kebangkitan Islam ramai sarjana Muslim mula mengambil langkah merealisasikannya melalui pendekatan komunikasi yang berteraskan prinsip-prinsip Islam yang terkandung di dalam al-Quran. Umat Islam pada masa kini perlu meneruskan usaha yang telah dilakukan oleh sarjana Muslim yang lepas bagi terus mengekalkan keunggulan dan keunikan tamadun Islam. Salah satu cara yang boleh dilaksanakan dengan memperkenalkan konsep berita dalam Islam dalam usaha mendidik manusia kepada kebenaran, adil, ikhlas dan menyeru kepada kebaikan dan keburukan.

Konsep yang diperjelaskan ini akan memberi impak yang besar dalam komunikasi kerana umat Islam sendiri mempunyai identiti dan kredibiliti yang tersendiri dalam menyampaikan maklumat dan berita kepada khalayak. Umat Islam juga tidak akan bergantung lagi kepada sumber dari Barat yang banyak menekankan keuntungan dari sifat kemanusiaan dan sebab akibat yang akan diterima dari apa yang telah mereka lakukan. Dalam masa yang sama, umat Islam dapat menguasai teori-teori yang telah mereka perkenalkan, dianalisis dan dikaji dari perspektif Islam dan membina satu teori yang boleh diguna pakai kepada seluruh umat Islam dalam bidang komunikasi.


Read more!
KE ARAH KECEMERLANGAN KEPIMPINAN MAHASISWA ISLAM

Kecemerlangan (excellence) merupakan suatu aras pencapaian khidmat, kualiti pengeluaran dan sebagainya yang mencecah piawaian tertentu, samada kepuasan pelanggan, pengikut, orang ramai, rakan sekerja, mahupun majikan. Kecemerlangan selalunya dihubungkaitkan dengan nilai-nilai atau traits keperibadian tertentu, atau malah mutu perlaksanaan kerja tertentu yang terbaik dan memuaskan Allah atau manusia pada masa yang tertentu. Pendekata ia merangkumi sejumlah ciri-ciri keunggulan yang mampu dimiliki oleh seseorang, kumpulan atau organisasi. Semua orang ingin memiliki sesuatu yang dapat dibanggakan. Mereka ingin menjadi unggul dalam serba-serbi. Manusia memang makhluk yang ingin mencapai self-actualisation membuktikan kewujudan diri). Ia mahu mendapatkan satu macam kepuasan batin dan penerimaan masyarakat terhadap dirinya.

Di antara yang dicita-citakan oleh manusia ialah suatu keperibadian yang terbaik, terpuji, sempurna dan cemerlang bagi dirinya sendiri. Mereka merasakan keperibadian yang baik dapat membekalkan diri mereka dengan persyaratan-persyaratan kejayaan dalam menghadapi pelbagai cabaran dalam hidup. Peribadi menentukan nilai diri. Ia lebih penting daripada keturunan, pangkat, dan harta benda. Manusia disanjung lantaran peribadinya yang mulia dan cemerlang bukannya kerana pangkat atau keturunannya semata-mata.

Kecemerlangan, jika dihubungkaitkan dengan kepirnpinan mahasiswa, ia bermakna wujudnya beberapa ‘figure’ pemimpin dan kualiti kepimpinan organisasi mahasiswa yang mampu mencapai serta memenuhi piawai atau standard yang terbaik dan memuaskan para pengikut atau malah umat yang menyaksikan agenda bertindak dan operasi organisasi yang berkenaan.

Ada beberapa faktor yang menentukan kecemerlangan kepimpinan mahasiswa. Fakto-faktor tersebut antara lain ialah:

1. Dasar perjuangan yang diredhai Allah

Dasar perjuangan mahasiswa mestilah berlandaskan nilai-nilai Islam Mahasiswa sebagai kumpulan manusia berilmu dan sentiasa mencari ilmu perlu mendampingkan keilmuan mereka dengan irnan, Islarn dan ihsan. Mereka perlu konsisten memperjuangkan Islam serta mendukung kepimpinan Islam yang menyanjung kepimpinan para pewaris nabi atau para alim ulama'.

Allah berfirman
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah lwn mengkhianati ALlah, Rasul dan apa yang telah diamanahkan kepada kamu; padahal kamu mengetahuinya"
(Surah al-Anfal: ayat 27)

2. Strategi operasi serta gerak kerja yang berkesan.


Perlaksanaan gerak kerja berharakah memerlukan strategi bertindak yang rapi dan teratur Tanpa strategi yang sesuai dengan fiqh al-Muwazanat serta fiqh al-Awlawiyat maka organisasi mahasiswa sukar meraih kecemerlangan seperti yang diidamkan.

Fiqh al-Muwazanat bermakna keupayaan untuk menilai mana yang lebih penting diutamakan antara sekian banyak (Masaleh) maslahah (kepentingan), dari sudut kadarnya, pengaruhnya, skop liputannya serta jangka hayatnya

Ia juga bermakna keupayaan untuk menilai mana yang lebih buruk padahnya dari sekian banyak keburukan yang ada, mana yang paling mustahak dihindari terlebih dahulu dan mana pula yang boleh dibiarkan seketika. Ia juga bermakna keupayaan membuat tarjihat antara maslahah dan mafsadah apabila kedua-duanya tampil serentak dalam sesuatu isu atau persoalan. Sehinggalah dapat dibuat kesimpulan yang tepat samada diutamakan menghindari mafsadah dari meraih maslahah atau sebaliknya diutamakan meraih maslahah dengan menanggong sedikit kesan dari mafsadah yang berkaitan.

Fiqh al-Aulawiyat bermakna meletakkan sesuatu pada kadar martabatnya. Apa yang patut didahulukan tidak ditangguhkan. Manakala yang patut ditangguhkan tidak didahulukan. Yang besar tidak dianggap kecil, begitu juga sebaliknya.

Amal salih menurut al-Qur'an mempunyai martabat masing-masing. Nilainya tidak semestinya sama. Golongan pemimpin mestilah peka terhadap hal ini.
ALlah berfirman:

"Adakah kalian menyamatarakan (nilai kebaikan) antara orang yang memberi minum orang-orang haji serta memakrnurkan Masjid al-Haram dengan orang-orang yang beriman dengan ALlah, hari akhirat dan mereka berjihad di jaian ALlah. (Sesungguhnya) tidak sama (nilai antara keduanya) di sisi ALlah. ALlah tidak memberi petunjuk terhadap kaurn yang zalirn. Orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan ALlah dengan harta dan nyawa mereka di sisi ALlah lebih tinggi darjat mereka dari orang lain. Mereka itulah orang-orang yang berjaya"
(Surah at-Taubah: ayat 19 - 20)

3. Struktur organisasi serta memiliki perlembagaan yang baik

Kejayaan sesuatu organisasi,banyak bergantung kepada strukturnya yang baik. Perkara seperti ini diatur oleh perlembagaannya yang komprehensif di mana agihan kuasa antara lembaga-lembaga yang ada diwujudkan secara yang terbaik. Tidak terjadi perkara-perkara yang menghalang kerja-kerja organisasi.

Perlembagaannya tidak memungkinkan penyelewengan secara berleluasa Mekanisme untuk memperbaiki kelemahan organisasi sentiasa terbuka.

4. Figure kepimpinan yang cekap serta berketrampilan

Kepimpinan yang terlatih dan berpengalaman dalam menghadapi politik kampus sudah pasti akan lebih berjaya dari kepimpinan yang mentah dan kurang berpengalaman. Lebih jauh kepimpinan yang mempunyai bebagai kemahiran sudah pasti akan menempa kejayaan yang lebih cemerlang.
Selain daripada beberapa sifat di atas, kepimpinan mahasiswa hendaklah mempunyai ketrampilannya menggarapi aspek-aspek berikut:

a) wawasan politik yang jelas

Kepimpinan di kampus adalah anak tangga untuk kepimpinan di peringkat yang lebih tinggi. Wawasan politik yang benar seharusnya telah ditemui dan diyakini dari peringkat kampus lagi sehingga ianya semakin kukuh dan bercambah di peringkat nasional dan antarabangsa. Sekiranya perkara ini masih kabur dan tidak mantap di peringkat mahasiswa lagi maka kelewatan menemui wawasan politik Islam yang sebenar merupakan titik kelemahan yang ketara

b) ketrampilan berkomunikasi, mampu menguasai pelbagai bahasa

Kelompok mahasiswa yang dipimpin kini bukan hanya suatu bangsa. Oleh kerana itu para pimpinan organisasi mahasiswa masa kini perlu menguasai bahasa lingua franca; samada Bahasa Inggeris ataupun Bahasa Arab, selain daripada bahasa ibundanya. Mereka perlu cemerlang dalam penguasaan mereka terhadap bahasa-bahasa ini. Dengan penguasaan yang cemerlang mereka berupaya menyampaikan mesej secara lebih berkesan dan convincing.

c) ketrampilan moniver

Pimpinan organisasi mahasiswa perlu memiliki kemahiran merentasi halangan cita-cita organisasi. Mereka mustahak menguasai seni mengemudikan konflik untuk mencapai tahap perlaksanaan yang lebih tinggi dan maju. Mereka perlu berupaya meraih kemenangan melalui laluan sukar dan halangan yang getir.

d) memiliki keperibadian Islam yang baik

Pimpinan mahasiswa Islam yang baik ialah yang mempunyai ciri-ciri ketaqwaan seperti yang diperincikan oleh Al-Qur'an.

5. Aktivis yang gigih, kreatif serta inovatif

Pemimpin mahasiswa tidak lahir dari kekosongan. Ia lahir dari kalangan massa mahasiswa sendiri. Ia (pemimpin) mencerminkan nilai atau kualiti keunggulan mahasiswa itu sendiri. Pemimpin yang cemerlang lahir dari lautan siswa yang cemerlang, gigih, kreatif dan inovatif. Kejayaan pemimpin bukan mutlak daripada pemimpin tetapi juga kerana adanya kerjasama, sokongan dan sikap kesetiaan terhadap jamaah dan sikap ingin melihat jamaah berjaya.

Hubungan timbal balik yang positif antara pemimpin yang baik dengan para pengikut yang gigih sudah pasti menghasilkan peningkatan dalam mutu kerja aras pencapaian organisasi.

6. Kelengkapan teknologi yang berkesan

Untuk membayangkan organisasi mahasiswa lengkap dan penuh sarat dengan peralatan teknologi canggih seperti yang dimiliki oleh sektor korporat atau awam yang advance sudah pasti suatu igauan yang indah. Apa yang dimaksudkan ialah, organisasi mahasiswa mempunyai peralatan teknologi yang minima untuk membantunya beroperasi secara berkesan. Sekurang-kurangnya alat komputer, mesin cetak, faks, telefon dan lain-lain yang setaraf dengan tuntutan zaman kini. Kekurangan yang terlalu menjolok dalam hal ini menjauhkan organisasi berkenaan dari tahap cemerlang.

7. Program perkaderan (leadership program) yang berkesan

Suatu mekanisme yang penting dalam memastikan kesinambungan wawasan kepimpinan pelajar dan mahasiswa Islam ialah wujudnya sistem perkaderan yang baik untuk menampilkan pemimpin pelapis yang berwibawa. Pemimpin yang berfikiran kreatif, setia dengan prinsip dan dasar organisasi.

Organisasi mahasiswa yang cemerlang adalah organisasi yang mampu menyediakan golongan pelapis yang competent untuk menggarap cabaran zamannya dan zaman-zaman yang akan datang. Mereka harus berupaya menampilkan golongan pernimpin yang lebih bijak, lebih berketrampilan dan canggih daripada yang ada sekarang. Lumrahnya cabaran masa depan lebih sengit dan gawat berbanding dengan masa kini.

8. Taufiq dan inayah Allah

Seandainya segala keperluan dan prasyarat untuk maju dan cemerlang telah dimiliki maka suatu faktor yang tidak boleh tidak mesti diperolehi oleh organisasi mahasiswa Islam ialah taufik dan inayah Ilahi. Barakah dan limpah kurnia Allah perlu ditagih dengan amalan amalan ibadah, do'a, zikir dan munajat. Hanya dengan limpahan kurnia Allah, keampunan dan restu-Nya, kecemerlangan duniawi akan mempunyai makna yang lebih diyakini. Sebab itu, organisasi mahasiswa Islam semestinya tidak lekang dengan program Qiamullail, khemah ibadah, halaqah zikir dan lain-lain.

Kesemua nilai-nilai di atas jika diadun dengan baik akan menghasilkan kecemerlangan. Apatah lagi dalam persaingan masyarakat yang serba rencam ini kualiti dan kecemerlangan mahasiswa tidak lagi merupakan satu pilihan, tetapi sudah menjadi syarat mutlak untuk survival atau meneruskan kelangsungan perjuangan. Mahasiswa tidak bergerak dalam ruang yang kosong. Mereka dilengkari oleh persekitaran yang mempengaruhi sikap, minat dan peribadi tiap-tiap individu. Justeru itu budaya gerak-kerja mahasiswa harus didasari oleh nilai akhlak dan etika pergerakan yang baik serta berkesan. Dalam hal ini jika mahasiswa terus-terusan berada di takuk lama, tanpa mahu merebut semua peluang meningkat diri secara agresif, sudah pasti mereka akan terus terpinggir.
Read more!

About